ವಿವೇಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ.

ವಿವೇಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೋಟ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ.
ಕು.ಪೂಜ…ಸಂಸ್ಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ಕು.ಶ್ರಾವಣಿ…ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರತೀಯ ಸ್ಥಾನ.
ಶ್ರಾವಣಿ,ಸ್ಮೃತಿ,ಸಂಜನಾ,ಪೂಜಾ,ವೈಷ್ಣವಿ,ಪ್ರೀತಿ,ಮೇಘನಾ,ರಚನಾ ಇವರ ತಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.


ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕು.ನಾಗರತ್ನ,ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2016 Kota Vidya Sangha (R.), All rights reserved. Developed By: CoastalLive.com URL Counter