ಪ್ರಥಮ ಪ.ಪೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ 2017-18

ಪ್ರಥಮ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19-03-2018ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಉಡುಪಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜಗದೀಶ ನಾವಡರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2016 Kota Vidya Sangha (R.), All rights reserved. Developed By: CoastalLive.com URL Counter